Kinderopvang Langedijk

Welkom bij de Kinderopvang Langedijk, de plek waar alles draait om het kind!
meer...

Missie en Visie

Missie en Visie

Allente, waar talenten groeien

Allente is een krachtige, creatieve organisatie waar werken, leren en spelen vanuit die kracht de spil vormt, zowel voor kinderen als voor medewerkers. Deze dynamiek wordt aangewend om ouders in staat te stellen werk en zorg te kunnen combineren, maar ook om ouders als pedagogische partners, indien nodig, ter zijde te staan. Binnen onze opvang werken wij volgens de ontwikkelingsgerichte methode Startblokken en volgens de theorieën van Thomas Gordon en Loris Malaguzzi.

Loris Malaguzzi
Grondlegger van de pedagogiek van Reggio Emilia is de Italiaan Loris Malaguzzi (1920 –1994). In 1945 was Malaguzzi als leerkracht betrokken bij de bouw van een nieuw kindercentrum in Italië. Hij verdiepte zich in visies over onderwijs aan jonge kinderen en combineerde deze met zijn eigen ideeën en ervaringen tot een eigen pedagogiek.
Een aantal uitgangspunten van de Reggio Emilia:

  • Communiceren in meerdere talen

Kinderen zijn gericht op communicatie. Zij drukken zich daarbij niet alleen uit in gesproken en geschreven taal, maar ook via mimiek, geluid, beweging, dans, drama en muziek. Al deze vormen van communicatie zijn van belang omdat elke vorm zijn eigen zeggingskracht en mogelijkheden heeft. Pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen om zich te uiten. Dit gebeurt door een uitgebreid aanbod van materialen.

  • Jonge onderzoekers

De Reggio Emilia benadering speelt hierop in door kinderen te laten werken in kleine groepjes waarin de kans op onderlinge uitwisseling optimaal is. Als vanzelf leren kinderen van elkaar, over elkaar, over zichzelf en over de wereld.

  • Drie “pedagogen”

Een van de ideeën van Reggio Emilia is dat kinderen elkaars “eerste pedagoog” zijn. Volwassenen ziet men als “tweede pedagoog” en de omgeving als “derde pedagoog”. De omgeving wordt zo ingericht dat deze de creativiteit die ieder kind van nature bezit, stimuleert.

  • Observeren en documenteren

De pedagogisch medewerkers observeren, analyseren en documenteren het onderzoeksproces van kinderen. Van de kinderen zijn er foto’s en werkstukken. Voor de kinderen dient dit materiaal als inspiratiebron.

Thomas Gordon
De Gordon-methode is een opvoedingsmethode waarin je luistert naar het kind en met het kind communiceert op basis van respect. Gelijkwaardigheid en wederzijds respect staan centraal. Als er problemen zijn, los je die samen op. De grondlegger van de Gordon-methode is de Amerikaanse psycholoog Thomas Gordon (1918-2002). In feite staat hij aan de wieg van de democratische opvoedingsstijl.
 
Zijn opvoedingsstijl een stijl waarbij je als ouder duidelijk regels stelt, maar daarnaast ook ziet wat de wensen en behoeften van het kind zijn. Het zijn ouders die hun kinderen door het leven heen leiden met veel liefde. Ze denken na over de ontwikkeling van de kinderen en overleggen regelmatig met hun kind. Ze stellen niet alleen regels, maar beargumenteren die zodat hun kinderen begrijpen waarom de regels gesteld worden. Volgens deze methode voelen kinderen zich dan ook vaak niet aangevallen, maar juist aangemoedigd en gesteund door hun ouders.
 
De opvang van Allente is een voorstander van de opvoedingsstijl van Gordon en past deze, waar mogelijk, toe in onze communicatie tussen pedagogisch medewerker en kind.
 
Uitgangspunten van de Gordon-methode
Het uitgangspunt van de Gordon-methode is gelijkwaardigheid. Kinderen zijn, net als hun ouders of pedagogisch medewerkers in het kinderdagverblijf, individuen met eigen wensen en een eigen inbreng. Het uitgangspunt is dat je het meest effectief kunt opvoeden als je:

- zo goed luistert naar je kind dat je hem ook echt begrijpt
- praat op een manier die je kind kan begrijpen
- conflicten oplost op een manier dat niemand verliest
- zodanig afspraken maakt dat iedereen zich eraan houdt;
- constructief omgaat met verschillen in waarden.
​​​​​​​
Startblokken
De opvang van Allente heeft gekozen voor de VVE aanpak van Startblokken omdat zij het belangrijk vindt dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Bij Allente laten we immers talenten groeien! De aanpak van Startblokken is niet alleen op taal gericht, maar op de volledige ontwikkeling. Op het gebied van rekenen wordt bijvoorbeeld gevraagd dat het kind kan tellen en begrippen als groot, groter, grootst, licht en zwaar enz. begrijpt. Op het sociaal-emotionele vlak wordt gekeken naar het samenspel en het omgaan met elkaar. Ook wordt de persoonlijke zelfstandigheid gestimuleerd door, vanuit een veilige positie in hun eigen tempo de wereld te ontdekken. Het is dan een klein stapje naar de basisschool. Deze werkwijze is geschikt voor alle kinderen maar ook voor kinderen die een (kleine) achterstand in hun ontwikkeling hebben. Er wordt gewerkt in kleine groepjes waarvan de verschillende kinderen ook weer veel van elkaar leren.