Kinderopvang Langedijk

Welkom bij de Kinderopvang Langedijk, de plek waar alles draait om het kind!
meer...

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Allente is in oprichting. Voor de opvang zijn er nu 2 leden actief:
Ellen Dekker  en Peter van Diepen
 
Rol van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft de taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder, de uitvoering van de taken, de uitoefening van bevoegdheden door de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting. Tevens oefent de raad die taken en bevoegdheden uit die hem in de wet en in de statuten zijn opgedragen of toegekend, een en ander met het oog op de maatschappelijke belangen van de stichting. De Raad van Toezicht kan de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren en staat deze met raad terzijde.
 
Besproken onderwerpen
Vaste agendapunten zoals periodieke managementrapportages, de jaarrekening, de begroting en ontwikkelingen worden besproken. Daarbij heeft de Raad van Toezicht overleg met de Ondernemingsraad, de voorzitters van de oudercommissies en de accountant.
 
Tenslotte
De Raad van Toezicht heeft waardering voor de bereikte resultaten en spreekt hiervoor erkentelijkheid uit jegens het bestuur en jegens alle medewerkers van de stichting.